อัญชนา นังคลา

อัญชนา นังคลา
ศิลปิน

อัญชนา นังคลา

การศึกษา
-ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร