อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

อนุโรจน์  จันทร์โพธิ์ศรี
เกิด 14  สิงหาคม 2513   จ. มหาสารคาม
ที่อยู่ 21/59  ซ. สมบูรณ์สุข  ถ.งามวงศ์วาน  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 11000

การศึกษา 2531    วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2536    ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขานฤมิตรศิลป์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550    ศิลปมหาบัณฑิต  (สาขาจิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการแสดงเดี่ยว :
2563      "อนันตกาล" ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬสลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561       "เปลือก"  ณ หอธรรมพระบารมี
2559      “สุญญกาล” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553      “กองผ้าห่อศพ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
2552      “ผ้าห่อศพ”  ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549      “การเดินทางของความคิด ความรู้สึกและศรัทธา”  ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์ 
               มหาวิทยาลัย

การแสดงงาน :
2564      ศิลปกรรมช้างเผือก  ครั้งที่ 10
2563      ชัด  ณ  หอธรรมำพระบารมี
2563      คิดถึงเหลือเกิน  ณ  หอธรรมพระบารมี
2563      การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ  แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 13
2563      ศิลปินร่วมสมัย  สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก  สาขาทัศนศิลป์
2562      8  แสงแรงกล้า  เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม  สันกำแพง  เชียงใหม่
2561      ทุนสร้างสรรค์ ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 17 
2560     “บัวหลวงครั้งที่ 39 ”   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2559     “กระบวนการ/พัฒนาการ”  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
2559      การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์
2559      ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2  ณ  หอศิลป์กรุงไทย
2558      การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
2556     โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่  9  
2555     “สยามแอพ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2555     “ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2555      นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยไทยไหลนิ่ง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2555      โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 8 
2554      ทุนสร้างสรรค์ ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
              วังท่าพระ
2554      “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” รุ่นที่ 2
2554      โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 7  
2553      โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 6 
2552      โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 5 
2551      การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์
2550      นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 9 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์
2550      ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่22 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
2550      นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม Thai IV ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปะการออกแบบ 
              คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547      นิทรรศการศิลปกรรม : ศิลปกรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มจามรี ณ หอศิลป์จามจุรี 
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544      นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม Thai IV ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์
2543      “ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 10” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542      นิทรรศการศิปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม Thai IV ครั้งที่ 3 ณ Bangkok Bar Restaurant Art
              Gallery
2541      การแสดงศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539      การแสดงศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร