ปิยะวัฒก์ วรรณานนท์

ปิยะวัฒก์ วรรณานนท์
ศิลปิน

ปิยะวัฒก์ วรรณานนท์

เกิด:  3 พฤษภาคม 2521

อาชีพ
ทำงาน ศิลปะ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรม   คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๔๓ - ร่วมปั้นปูนประดับหน้าบัน  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (จำนวน ๓ หน้า)
 • ๒๕๔๖ - ร่วมปั้นปูนหน้าบัน หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จำนวน ๒ หน้า)
 • ๒๕๕๐ - ก่อสร้างซุ้มประตูวัดดอนกะถิน อ.พุนพิน  สุราษฏร์ธานี (ร่วมปั้นลวดลาย)
 • ๒๕๕๔ - ก่อสร้างซุ้มประตูวัดไทยชุมพล  อ.เมือง  สุโขทัย (ร่วมในทีมงาน)
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 • ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ ผนังอุโบสถ” วัดขันเงิน อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ผนังอุโบสถ” วัดขรัวช่วย อ.สิชล นครศรีธรรมราช
 • ๒๕๕๒ -๒๕๕๓ ผนังอุโบสถ”วัดบางงอน อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 
ผลงานที่ออกเผยแพร่การแสดงศิลปกรรม กลุ่ม
 • ๒๕๔๑ ศิลปมนุษย์สี่หนึ่ง” หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ๒๕๔๒ 
  • ศิลปมนุษย์สี่สอง”  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • นิทรรศการศิลปะสู่ชนบท” งานปิดทองฝังลูกนิมิต  วัดขรัวช่วย  อ.สิชล นครศรีธรรมราช
 • ๒๕๔๔ ศิลปมนุษย์สี่สาม”  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ๒๕๔๔ ศิลปมนุษย์สี่สี่”   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ๒๕๔๔ THE COLLECTIONARTS OF EXHIBTION”โรแยลการ์เดนพลาซ่า  พัทยา
 • ๒๕๔๕ ศิลปมนุษย์สี่ห้า”  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ๒๕๔๖ 
  • ศิลปะธรรมะ ความรัก” สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • หลากศิลป์ ลายสี” (ราชภัฏวิชาการ) สถาบันราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
  • “อารติสแคมป์ ครั้งที่ ๑”  กาญจนบุรี
 • ๒๕๔๗
  • “โลกรื่นรมย์”  (กลุ่มธรรมครั้งที่ ๑๑) หอจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “ศิลปมนุษย์สี่เจ็ด”   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ๒๕๔๗  “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ แกรนฮอล์ล ริเวอร์ซิตี้”   กรุงเทพฯ
 • ๒๕๔๙ ร่วมจัดและดำเนินงานนิทรรศการ  “๑oo  รูปร้อยกวี  ๑oo  ปี พุทธทาส” สัญจร
  • สวนโมกขพลาราม   อ.ไชยา   สุราษฎร์ธานี
  • หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   สุโขทัย
  • ห้องนิทรรศการแกรนด์ฮอลล์   สีลมแกเลอเรีย  กรุงเทพฯ
  • หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เชียงใหม่
  • หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  • วัดชุมแสงศรีวนาราม   อ.พนัสนิคม   ชลบุรี
  • พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  ภูเก็ต
  • สถาบันทักษิณคดีศึกษาเกาะยอ  สงขลา
 • ๒๕๖๐ โครงการ River Arts สุโขทัย ร่วมเขียนภาพประบรมสาทิสลักษณ์บริเวณริมแม่น้ำยมหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขนาด 3.6x89 เมตร
 • ๒๕๖๒ 
  • แสดงนิทรรศการเดี่ยว “ Colors of Country side” สีสันบ้านทุ่ง  แม่ระวิง แกลเลอรี่ สุโขทัย
  • แสดงนิทรรศการเดี่ยว “ Colors of Country side” สีสันบ้านทุ่ง  และทำกิจกรรมWork shop.   Pai Resort & Restaurant สุโขทัย


ผลงานด้านการบริการสังคม
 • ติดตั้งผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพฯเนื่องในการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สัญจร “รูปญาตรา ภาพทัศนาจร” ณ.หอประชุมรักษ์ศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย
 • เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ  กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพของเยาวชนและการอบรมทางศิลปะอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ผลงานทางด้านภาพถ่าย
 • ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหลายครั้ง
 • ถ่ายภาพผลลานศิลปะ และภาพเหมือนศิลปิน จัดพิมพ์สูจิบัตร ในนิทรรศการ ๑๐๐ รูปร้อยกวี ๑๐๐ ปีพุทธทาส
ปัจจุบัน
 • นักศิลปะ
 • ช่างภาพอิสระ
 • ศิลปินอิสระและศิลปินกลุ่มธรรม
 • วิทยากรอิสระทางด้านศิลปะ
 • ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเวิร์คช็อบศิลปะ
Facebook: Piyawat varnananda