มานิต คูห์วัฒนศิลป์

มานิต คูห์วัฒนศิลป์
ศิลปิน

มานิต คูห์วัฒนศิลป์

เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2510

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ( ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน   
 • 2529  การแสดงผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
 • 2532  การแสดงผลงานนักศึกษา  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศิลปไทย)
 • 2534  การแสดงผลงานนักศึกษา  คณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประติมากรรม)
 • 2535  การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์  ของนักศึกษา  คณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2536  การแสดงผลงาน  มหกรรมประติมากรรม '93 ร้อยประติมากรรม  100 ปี  ศาสตราจารย์ ศิลป์  พีรศรี  หอศิลป์แห่งชาติ
 • 2537  นิทรรศการศิลปไทย  ภาควิชาศิลปไทย  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
 •            การแสดงผลงานจุลประติมากรรม  ครั้งที่ 1
 • 2538  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • 2539  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
 • 2540  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย  55 ปี  คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ แห่งชาติ
 •            การแสดงศิลปกรรม  ป.ต.ท. ครั้งที่ 22 หอศิลป์  แห่งชาติ 
 • 2541  การแสดงงานประติมากรรมขนาดเล็ก  บริษัท  มาลาเคมี  อุตสหกรรม  จำกัด  หอศิลป์  คณะจิตรกรรม
 • 2542  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
 •            นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
 •            เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 หอศิลป์แห่งชาติ
 • 2543  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
 •            การแสดงศิลปกรรมเพื่อ  ศิลป์  พีระศรี  2000  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  กรุงเทพฯ
 •            ศิลปกรรม-ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  กรุงเทพฯ
 • 2544  นิทรรศการ  เริ่ม  เดินทาง  สร้างสรรค์  ครั้งที่ 1  บ้านบางกอก  แกลลอรี่
 • 2545  นิทรรศการ  เริ่ม  เดินทาง  สร้างสรรค์  ครั้งที่ 2  อาคาร  สินธร
 • 2546  นิทรรศการแสดงงานอาจารย์พัฒนศิลป์  สถาบัณบัฑพัฒนศิลป์  อาคาร  SILOM  GALLERIA
 •            มหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก 2546  20 ปี  สมาคมประติมากรรมไทย  อาคาร SILOM  GALLERIA
 • 2550  ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี
Facebook: Manit Kuwattanasilp