นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

คณะจิตรกรรม ประติมกรรม  และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร


นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

เกิด                                  .. 2513        ราชบุรี

วุฒิการศึกษา   

2539             .. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2542             .. (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2542 - 43       ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคสลักหินอ่อนที่ Accademia di belle Arti เมืองฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี  


พ.ค. 2552 – พ.ค. 2556      

- ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550 - ปัจจุบัน           

- พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

                       

ตำแหน่งบริหาร 2557-60  - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งบริหาร 2560-61  - ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการแสดงงาน

https://1drv.ms/w/s!Anzwi8nSJlpLhLFVCVpGiYhZfkNjfQ

Facebook: นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์