ภูมิวรินทร์ ใจบุญ

คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภูมิวรินทร์ ใจบุญ

การศึกษา

ประถมศึกษา      โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม

มัธยมศึกษา        โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ปริญญาตรี         วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

        กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ
-รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่18
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้ง17
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
-รางวัลชมเชย การประกวดสืบสานงานปูนปั้น เพชรบุรี

ประวัติการแสดง

-แสดงงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563

-ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

Facebook: Phoomwarin Jaiboon