นที เกวลกุล

ศบ. ศม. (ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นที เกวลกุล

เกิด        
 5/4/2522, กรุงเทพฯ
การศึกษา
ศบ. ศม.(ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Accademia di Belle Arti di Carrara, Italy
Accademia di Belle Arti di Carrara, Italy
การแสดงผลงาน/ประสบการณ์การทำงาน
2543-2550
เป็นประติมากร Studio Arte di Cave Michelangelo เมือง Carrara ,Italy
ประติมากร Marble Studio Stagetti เมือง Pietrasanta ,Italy
2549
พระบรมรูปหินอ่อนของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ติดตั้งในสถานฑูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2551
เปิดสตูดิโอส่วนตัวทำงานแกะสลักหินอ่อน
2553
พระบรมรูปหินอ่อน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ