สราวุฒิ คำมูนชัย

ศิลปินอิสระ

สราวุฒิ คำมูนชัย

การศึกษา ปริญญาตรี ภาควิชา ศิลปะไทย 
                 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน     ประติมากรรม  
Facebook: https://www.facebook.com/sarawut.kummoonchai?mibextid=kFxxJD