นิทรรศการผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ของศาสตราจารย์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่ล้วนแฝงด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติจะสัมผัสได้ถึงพลังของความสงบนิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน
บนรูปทรงที่เรียบง่าย กลมกลืน ในรูปแบบของนนทิวรรธน์ สะท้อนการอบรม ภาวนาตามหลักการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เป็นไปเพื่อการระลึก ศึกษาสภาวะตามความเป็นจริงที่ปรากฏ พลังแห่งประติมากรรมทุกชิ้นสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการตื่นรู้ เพื่อละคลายความเห็นผิด กลับสู่ความไม่มีอัตตาตัวตนนำทางสู่ความเบิกบานด้วยไกลจากกิเลส อันเป็นจุดหมายแท้จริงสูงสุดของชีวิต