Barameeofart Charity 2021 19 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 
ณ หอธรรมพระบารมี 

Barameeofart Charity  ครั้งนี้จัดแสดง ผลงานกว่า 100 ชิ้น จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ กว่า 80 ศิลปิน ที่มอบหอธรรมพระบารมี  เพื่อให้ผู้สนใจงานศิลปะ ได้ชื่นชม และจับจองผลงานเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเพื่อทุนดำเนินงานของมูลนิธิหอธรรมพระบารมีอย่างเป็นสาธารณะ 
 
ผลงานศิลปะ ในทุกรูปแบบ ทุกเทคนิค ในความหมาย”ธรรมดา” จากศิลปินในทุกสาขา ทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานศิลปะที่มีคุณค่าของศิลปินไทย  ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงที่มีศรัทธาต่อพระศาสนาผ่านผลงานเหล่านี้ 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิการชาวไทยของในหลวงรัชกาลที่ 9  ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานหลายชิ้น ในหลากหลายเทคนิค รูปแบบ ปรากฎในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

นิทรรศการครั้งนี้ สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งกุศล ท่ามกลางผลงานที่บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของเหล่าศิลปินได้อย่างทรงพลัง

สามารร่วมจับจองผลงานจากจิตอันงดงามแห่งการให้ ของศิลปิน ได้วันนี้ทาง www.Barameeofart.com หรือทางอีเมล barameeofart@gmail.com หรือ line:barameeofart