คิดถึงเหลือเกิน
นิทรรศการผลงานศิลปะ มากกว่า 200 ชิ้นงาน จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย 
และศิลปินรุ่นใหม่ หลากหลายสาขา เกือบ 200 ศิลปิน จากทั่วทุกภูมิภาค ในทุกเทคนิค ทุกแนวความคิด แสดง
ประจักษ์ชัด ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีอยู่ในใจของคนไทยทุกคน ทั้งในรัชสมัยและคนรุ่นใหม่ที่รับรู้
เรื่องราวของพระองค์
คิดถึงเหลือเกิน นอกจากเป็นนิทรรศการที่สร้างพลังที่เข้มแข็งแก่ศิลปินผู้สร้างงานแล้ว ยังเป็น
การส่งต่อเพื่อย้ำเตือนถึงการดำรงตนเป็นคนดี มีความพอเพียง และดำรงตนในธรรม
เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนสืบไป